หน้าแรก วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

- มุ่งสู่คุณภาพการรักษาพยาบาลขั้นสูงด้วยความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมทางการแพทย์

 

พันธกิจ

- โรงพยาบาลอินทรารัตน์มุ่งเน้นคุณภาพของการรักษาพยาบาลด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และ บุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สร้างนวตกรรมการบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

ค่านิยม 

- ความแม่นยำ
- มีประสิทธิภาพ
- ใส่ใจทุกความปลอดภัย
- การพัฒนาต่อเนื่องและส่งเสริมวัตกรรม

 

จริยธรรมองค์กร

- บุคลากรทุกระดับยึดมั่นแนวทางการปฎิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
- บุคลากรมีความตระหนักถึงการพัฒนาตนเองด้านความรู้วิชาการและคุณธรรมจริยธรรมอยู่เสมอ
- เอาใจใส่และรับฟังความต้องการของผู้มารับบริการทั้งภายในและภายนอกด้วยความตั้งใจ
- แก้ไขปัญหาด้วยความมีสติ ไม่ปฏิเสธ ร่วมหาทางออกและเสนอทางเลือกต่อผู้มาใช้บริการทั้งภายในและภายนอก
- กระบวนการสื่อสารและรายงานอย่างเป็นระบบ

 

คำขวัญ

"คิดถึงสุขภาพ คิดถึงเรา โรงพยาบาลอินทรารัตน์"  " Quality Care You Can Trust "