ทีมแพทย์

นพ.ปิยะ อัศวบุญญาเดช

ศัลยแพทย์กระดูก-ข้อ และออร์โธปิดิกส์

นพ.ณัฐเดช เมฆรุ่งจรัส

แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยแพทย์กระดูก-ข้อ และออร์โธปิดิกส์