ทีมแพทย์

นพ.ปิยะ อัศวบุญญาเดช
Piya Assawaboonyadej , M.D.

ศัลยแพทย์กระดูก-ข้อ /ออร์โธปิดิกส์และผู้เชี่ยวชาญทางเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

นพ.สิทธิทัต ตั้งวิทยาภูมิ
Sittithat Tangwitthayaphum, M.D.

ศัลยแพทย์กระดูก-ข้อ และออร์โธปิดิกส์

นพ. ณัฐเดช เมฆรุ่งจรัส
NATDHADEJ MEKRUNGCHARAS, M.D.

แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์กระดูก-ข้อ

นพ.เสาวภัค นิตยวรรธนะ
SAOWABHAK NITAYAVARDHANA, M.D.

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) เชี่ยวชาญทางข้อสะโพก และข้อเข่าเทียม

นพ.ชยุตม์ ไชยเพิ่ม
CHAYUT CHAIPERM, M.D.

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) เชี่ยวชาญทางข้อสะโพก และข้อเข่าเทียม

นพ.ชานนทร์ ปัญญางาม
CHANON PANYANGAM, M.D.

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์(กระดูก-ข้อ)และเชี่ยวชาญศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง