ทีมแพทย์

พญ.อรษา ธีระกุล
Orasa Teerakul , M.D.


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา OBSTETRICIAN AND GYNECOLOGIST
พญ.กนกแก้ว วีรวรรณ
Kanokkaew Viravan , M.D.


กุมารแพทย์ทั่วไป อเมริกันบอร์ดกุมารเวชศาสตร์ AMERICAN BOARD OF PEDIATRICS GENERAL PEDIATRITION
พญ.ชลัฐกร วีรวรรณ
Chalatkorn Viravan , M.D.


แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ GENERAL PRACTITIONER AND OCCUPATIONAL PHYSICIAN
นพ.อาทิตย์ ฆารสว่าง
Atid Kansawang, M.D.


อายุรแพทย์ทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจและหลอดเลือด INTERNAL MEDICINE AND CARDIOLOGIST
นพ.ปิยะ อัศวบุญญาเดช
Piya Assawaboonyadej , M.D.


ศัลยแพทย์กระดูก-ข้อ /ออร์โธปิดิกส์และผู้เชี่ยวชาญทางเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ORTHOPEDIC SURGEON AND ORTHOPEDIC ONCOLOGIST
นพ.กชกร สถิตย์เสถียร
Kotchakorn stitstein,M.D


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโสต ศอ นาสิก และ ศัลยกรรมตกแต่ง เสริมสร้างใบหน้า
พญ.ศิริพร หลีหเจริญกุล
Siriporn Leehacharoenkul, M.D.


อายุรแพทย์ทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคไต INTERNAL MEDICINE / NEPHROLOGIST
นพ.สิทธิทัต ตั้งวิทยาภูมิ
Sittithat Tangwitthayaphum, M.D.


ศัลยแพทย์กระดูก-ข้อ และออร์โธปิดิกส์ ORTHOPEDIC SURGEON
นพ.ประภาส ธีระกุล
Prapas Teerakul , M.D.


แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา OTOLARYNGOLOGIST
พญ.สิริพัฒน์ ปรีชาสนองกิจ
Siripat Preechasanongkit, M.D.


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา OBSTETRICIAN AND GYNECOLOGIST
พญ.กฤติมา อัศววีระเดช
Krittima Asavaveeradech, M.D.


อายุรแพทย์ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญระบบประสาท INTERNAL MEDICINE / NEUROLOGIST
นพ. ณัฐเดช เมฆรุ่งจรัส
NATDHADEJ MEKRUNGCHARAS, M.D.


แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์กระดูก-ข้อ ORTHOPEDIC SURGEON SPECIALLZED IN ARTHROPLASTY AND ORTHOPEDIC TRAUMA
นพ.พิชัย กิตติปัญญาวรคุณ
Pichai Kittipanyaworakul, M.D.


อายุรแพทย์ทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและตับ INTERNAL MEDICINE / GASTROENTEROLOGIST AND HEPATOLOGIST
นพ.วิทวัส โอมพรนุวัฒน์
Vittawat Ohmpornnuwat, M.D.


ศัลยแพทย์ทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง GENERAL & MINIMALLY INVASIVE / LAPAROSCOPIC SURGEON
นพ.อภิรัฐ โรจน์อนนท์
Apirat Rodjanont, M.D.


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์ DERMATOLOGIST AND DERMATOSURGEON
พญ.นวพร อึ้งประภากร
Nawaporn Ungpraphakorn, M.D.


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์ DERMATOLOGIST AND DERMATOSURGEON
ทพญ.ณปภัช นิธิศวณิช
DR.NAPAPAS NIDHIDVANICH


แพทย์ทันตกรรมรักษารากฟัน ENDODONTIST
ทพญ.กนกพร ไอรมณีรัตน์
DR.KANOKPORN LRAMANEERAT


แพทย์ทันตกรรมจัดฟัน ORTHODONTICS
ทพญ.ศิริพร ไอรมณีรัตน์
DR.SIRIPORN LRAMANEERAT


แพทย์ทันตกรรมทั่วไป GENERAL PRACTITIONER
นพ.เสาวภัค นิตยวรรธนะ
SAOWABHAK NITAYAVARDHANA, M.D.


ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) เชี่ยวชาญทางข้อสะโพก และข้อเข่าเทียม ORTHOPEDIC SURGEON CERTIFIED IN ADULT  HIP AND KNEE RECONSTRUCTION
นพ.ชยุตม์ ไชยเพิ่ม
CHAYUT CHAIPERM, M.D.


ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) เชี่ยวชาญทางข้อสะโพก และข้อเข่าเทียม ORTHOPEDIC SURGEON CERTIFIED IN ADULT  HIP AND KNEE RECONSTRUCTION
นพ.ดิสทัต พฤฒิธาดา
Dissatat Budhithada, M.D.


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา OBSTETRICIAN AND GYNECOLOGIST
นพ.เทพชัย ธรรมิกสกุล
Theppachai Thammikasakul, M.D.


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา OPHTHALMOLOGIST
พญ. ปพิชญา อุไรฤกษ์กุล
Papitchaya Urairerkkul, M.D.


แพทย์ผู้ชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์ DERMATOLOGIST AND DERMATOSURGEON
ทพญ.พิมพมนต์ ภิรมย์รื่น
DR.PIMPAMON PIROMRUEN


แพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์และรากเทียม PROSTHODONTICS AND LMPLANT
ทพญ.พลอยลดา วิทวัสพันธุ์
DR.PLOYLADA VITAVASPAN


แพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์ PROSTHODONTICS
ทพญ.ประภาพรรณ ใจกล้า
DR.PRAPAPHAN JAIKLA


แพทย์ทันตกรรมสวยงามและรากเทียม ESTHETIC DENTISTRY AND IMPLANT Esthetic Dentistry and Implant
ทพญ.กุลนันท์ หนูแก้ว
DR.KULLANUN NUKAEOW


แพทย์ทันตกรรมสำหรับเด็ก PEDIATRIC DENTISTRY
ทพญ.เพ็ญศิริ สมศรี
DR.PENSIRI SOMSRI


แพทย์ทันตกรรมสำหรับเด็ก PEDIATRIC DENTISTRY
ทพญ. อนัญญา อุดมสิทธิ์
DR.ANANYA UDOMSIT


แพทย์ทันตกรรมสำหรับเด็ก PEDIATRIC DENTISTRY
ทพ.ธนวัฒน์ อัศวสัมฤทธิ์
DR.THANAWAT USSAWASUMRITH


แพทย์ทันตกรรมทั่วไป GENERAL DENTIST
ทพญ.อัญจิดา ชวนะโรจนฤทธิ์
DR.AUNJIDA CHAWANAROJNARIT


แพทย์ศัลยกรรมในช่องปาก ORAL SURGERY AND IMPLANT
ทพ.โชคชัย สันติวราพันธ์
DR.CHOKCHAI SUNTIVARAPAN


แพทย์ทันตกรรมสำหรับเด็ก PEDODONTIST
นพ.ชานนทร์ ปัญญางาม
CHANON PANYANGAM, M.D.


ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์(กระดูก-ข้อ)และเชี่ยวชาญศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง ORTHOPEDIC SURGEON & ORTHOPEDIC SPINE SURGEON
นพ.ปุลวัชร การัมย์
PUNLAWAT KARAM, M.D.


อายุรแพทย์ทั่วไปและอายุรแพทย์ทางตจวิทยา (ผิวหนัง) INTERNAL MEDICINE AND DERMATOLOGIST
นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
WEERASAK CHARASCHAISRI, M.D.


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนิติเวชศาสตร์ FORENSIC MEDICINE PHYSICIAN
พญ.อัญญรัตน์ วิชญวรรณกุล
Anyarat Vichayawannakul, M.D.


อายุรแพทย์ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม INTERNAL MEDICINE / ENDOCRINOLOGIST AND METABOLISM
นพ.รัชพล สดาวรรธน์
RUSHAPOL SDAWAT, M.D.


ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมความงาม PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGEON
นพ.ศรัณย์ ไพบูลย์ศิลป์
SARUN PIBOONSILPA, M.D.


กุมารแพทย์ทั่วไป GENERAL PEDIATRITION
นพ.เสรี ธีรพงษ์
Seree Teerapong, M.D.


สูติ-นรีแพทย์ (รักษาภาวะผู้มีบุตรยาก) OBSTETRICIAN AND GYNECOLOGIST (IN–VITRO FERTILIZATION: IVF)
พญ.อาตีนา เอชเอ
Atina ha,M.D.


อายุรแพทย์ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญระบบประสาท INTERNAL MEDICINE / NEUROLOGIST
พญ.กชณัช ฤทธิ์เรืองเดช
Kodchanut Litleaungdej, M.D.


อายุรแพทย์ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา INTERNAL MEDICINE / HEMATOLOGIST
นพ.ศรัณยู สุทธิพงศ์เกียรติ์
Sarunyoo Suttipongkeat, M.D.


อายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ / หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด CARDIOLOGIST & CARDIAC INTERVENTIONIST
นพ.ธนาคม สุขเจริญ
Thanakom Sukcharoen, M.D.


แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและแพทย์ด้านสุขภาพเพศชาย Anti-Aging and Regenerative Medicine & Men Health Specialist