ทีมแพทย์

อายุรศาสตร์

พญ.ศิริพร หลีหเจริญกุล
อายุรแพทย์ทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคไต
พญ.กฤติมา อัศววีระเดช
อายุรแพทย์ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญระบบประสาท
นพ.พิชัย กิตติปัญญาวรคุณ
อายุรแพทย์ทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและตับ
นพ.ปุลวัชร การัมย์
อายุรแพทย์ทั่วไปและอายุรแพทย์ทางตจวิทยา (ผิวหนัง)
พญ.อัญญรัตน์ วิชญวรรณกุล
อายุรแพทย์ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
พญ.อาตีนา เอชเอ
อายุรแพทย์ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญระบบประสาท
พญ.กชณัช ฤทธิ์เรืองเดช
อายุรแพทย์ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา

ศัลยศาสตร์

นพ.วิทวัส โอมพรนุวัฒน์
ศัลยแพทย์ทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง

ออร์โธปิดิกส์

นพ.ปิยะ อัศวบุญญาเดช
ศัลยแพทย์กระดูก-ข้อ /ออร์โธปิดิกส์และผู้เชี่ยวชาญทางเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
นพ.สิทธิทัต ตั้งวิทยาภูมิ
ศัลยแพทย์กระดูก-ข้อ และออร์โธปิดิกส์
นพ. ณัฐเดช เมฆรุ่งจรัส
แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์กระดูก-ข้อ
นพ.เสาวภัค นิตยวรรธนะ
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) เชี่ยวชาญทางข้อสะโพก และข้อเข่าเทียม
นพ.ชยุตม์ ไชยเพิ่ม
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) เชี่ยวชาญทางข้อสะโพก และข้อเข่าเทียม
นพ.ชานนทร์ ปัญญางาม
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์(กระดูก-ข้อ)และเชี่ยวชาญศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

กุมารเวชศาสตร์

พญ.กนกแก้ว วีรวรรณ
กุมารแพทย์ทั่วไป อเมริกันบอร์ดกุมารเวชศาสตร์
พญ.สุภาพร สมปานวัง
กุมารแพทย์ทั่วไป

ตจวิทยา (ผิวหนัง)

นพ.อภิรัฐ โรจน์อนนท์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์
พญ.นวพร อึ้งประภากร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์ DERMATOLOGIST AND DERMATOSURGEON
พญ. ปพิชญา อุไรฤกษ์กุล
แพทย์ผู้ชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ.อรษา ธีระกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
พญ.สิริพัฒน์ ปรีชาสนองกิจ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นพ.ดิสทัต พฤฒิธาดา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นพ.เสรี ธีรพงษ์
สูติ-นรีแพทย์ (รักษาภาวะผู้มีบุตรยาก)
นพ.ปราโมทย์ เชิดรัตนรักษ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

โสต ศอ นาสิกวิทยา

นพ.กชกร สถิตย์เสถียร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโสต ศอ นาสิก และ ศัลยกรรมตกแต่ง เสริมสร้างใบหน้า
นพ.ประภาส ธีระกุล
แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา

ศูนย์หัวใจ

นพ.อาทิตย์ ฆารสว่าง
อายุรแพทย์ทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ.ศรัณยู สุทธิพงศ์เกียรติ์
อายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ / หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ทันตกรรม

ทพญ.ณปภัช นิธิศวณิช
แพทย์ทันตกรรมรักษารากฟัน
ทพญ.กนกพร ไอรมณีรัตน์
แพทย์ทันตกรรมจัดฟัน
ทพญ.ศิริพร ไอรมณีรัตน์
แพทย์ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.พิมพมนต์ ภิรมย์รื่น
แพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์และรากเทียม
ทพญ.พลอยลดา วิทวัสพันธุ์
แพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์
ทพญ.ประภาพรรณ ใจกล้า
แพทย์ทันตกรรมสวยงามและรากเทียม
ทพญ. ธันย์ชนก ศิลประเสริฐสุข
แพทย์ศัลยกรรมในช่องปาก
ทพญ.กุลนันท์ หนูแก้ว
แพทย์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทพญ.เพ็ญศิริ สมศรี
แพทย์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทพญ. อนัญญา อุดมสิทธิ์
แพทย์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทพ.ธนวัฒน์ อัศวสัมฤทธิ์
แพทย์ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.อัญจิดา ชวนะโรจนฤทธิ์
แพทย์ศัลยกรรมในช่องปาก
ทพ.โชคชัย สันติวราพันธ์
แพทย์ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.ชลัฐกร วีรวรรณ
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

รังสีวิทยา


ศัลยกรรมตกแต่ง

นพ.รัชพล สดาวรรธน์
ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมความงาม

วิสัญญีวิทยา


จักษุแพทย์

นพ.เทพชัย ธรรมิกสกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา
พญ.พรปวีณ์ จินดารักษ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา

แผนกนิติเวชศาสตร์

นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนิติเวชศาสตร์

เวชศาสตร์ชะลอวัย

นพ.ธนาคม สุขเจริญ
แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและแพทย์ด้านสุขภาพเพศชาย