ทีมแพทย์

นพ.ปิยะ อัศวบุญญาเดช ศัลยแพทย์กระดูก-ข้อ และออร์โธปิดิกส์
นพ.สาโรช ภัทรเธียรสกุล แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มในเด็ก GENERAL PEDIATRICIAN AND PEDIATRIC RHEUMATOLOGIST
นพ.ปัญญพันธุ์ ถิรประสิทธิ์พร แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารแพทย์ GENERAL PEDIATRICIAN
นพ.ณัฐเดช เมฆรุ่งจรัส แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยแพทย์กระดูก-ข้อ และออร์โธปิดิกส์
พญ.อรษา ธีระกุล แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นพ.ประภาส ธีระกุล แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ.กนกแก้ว วีรวรรณ แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารแพทย์ อเมริกันบอร์ดกุมารเวชศาสตร์
พญ.ชลัฐกร วีรวรรณ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไป
นพ.อาทิตย์ ฆารสว่าง แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรแพทย์ทั่วไปและเชี่ยวชาญโรคหัวใจ INTERNAL MEDICINE AND CARDIOLOGIST
พญ.ปรางวรินทร์ ศาสนเกียรติกุล แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวิทยาภาพวินิจฉัยชั้นสูง DIAGNOSTIC RADIOLOGIST AND ADVANCED DIAGNOSTIC BODY IMAGING
พญ.ณิชากร สี่หิรัญวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวินิจฉัย DIAGNOSTIC RADIOLOGIST
พญ.ศิริพร หลีหเจริญกุล แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต INTERNAL MEDICINE / NEPHROLOGIST
พญ.สิริพัฒน์ ปรีชาสนองกิจ แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา OBSTETRICIAN AND GYNECOLOGIST
นพ.ยงยุทธ จงจิรวิศาล แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ INTERNAL MEDICINE / INFECTIOUS DISEASE DOCTOR
นพ.พิชัย กิตติปัญญาวรคุณ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ INTERNAL MEDICINE GASTROENTEROLOGIST AND HEPATOLOGIST
พญ.ปณัชญา คงอ่อน แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมศีรษะ คอ เต้านม GENERAL SURGEON & HEAD NECK BREAST SURGEON
นพ.ศิรสิทธิ์ เลาห์ทัย แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ทั่วไป General surgery
นพ.วิทวัส โอมพรนุวัฒน์ แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยแพทย์ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง
นพ.อภิรัฐ โรจน์อนนท์ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรแพทย์ทางตจวิทยา (ผิวหนัง) INTERNAL MEDICINE DERMATOLOGIST
นพ.สุชาครีย์ วัฒนวิกย์กิจ แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University)
นพ.กฤษฎี นภาพงษ์ แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยแพทย์ทั่วไป GENERAL SURGEON