ทีมแพทย์

พญ.ศิริพร หลีหเจริญกุล

แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต INTERNAL MEDICINE / NEPHROLOGIST

นพ.ยงยุทธ จงจิรวิศาล

แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ INTERNAL MEDICINE / INFECTIOUS DISEASE DOCTOR