ทีมแพทย์

พญ.จิตราภา แสนโภชน์

แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

พญ.ศิริพร หลีหเจริญกุล

แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต

นพ.ยงยุทธ จงจิรวิศาล

แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

พญ.เพ็ญพรรณ ทัตทวี

แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ