ทีมแพทย์

พญ.ศิริพร หลีหเจริญกุล
Siriporn Leehacharoenkul, M.D.

อายุรแพทย์ทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคไต

พญ.กฤติมา อัศววีระเดช
Krittima Asavaveeradech, M.D.

อายุรแพทย์ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญระบบประสาท

นพ.พิชัย กิตติปัญญาวรคุณ
Pichai Kittipanyaworakul, M.D.

อายุรแพทย์ทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.ปุลวัชร การัมย์
PUNLAWAT KARAM, M.D.

อายุรแพทย์ทั่วไปและอายุรแพทย์ทางตจวิทยา (ผิวหนัง)

พญ.อัญญรัตน์ วิชญวรรณกุล
Anyarat Vichayawannakul, M.D.

อายุรแพทย์ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ.อาตีนา เอชเอ
Atina ha,M.D.

อายุรแพทย์ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญระบบประสาท

พญ.กชณัช ฤทธิ์เรืองเดช
Kodchanut Litleaungdej, M.D.

อายุรแพทย์ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา