หน้าแรก ศูนย์รักษา ศูนย์ตรวจสุขภาพ Check-up
ศูนย์ตรวจสุขภาพ Check-up

ศูนย์ตรวจสุขภาพ Check-up

ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี ?

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี

          สุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โลกหมุนเร็วกว่าในอดีตอย่างมาก นำมาซึ่งสิ่งแวดล้อม สภาพทางสังคม พฤติกรรมทางสุขภาพและจิตใจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน การตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มของสุขภาวะโดยรวมทั้งร่างกายและจิตใจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมากต่อการวางแผนในการดำเนินชีวิตในทุกช่วงวัย และยังเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนรับมือกับปัญหาสุขภาพที่อาจจะป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อไม่ให้เกิดความเจ็บป่วยในอนาคต

ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลอินทรารัตน์

          โรงพยาบาลอินทรารัตน์เป็นโรงพยาบาลที่มีศูนย์ตรวจสุขภาพที่มีความพร้อมด้วยบุคคลากรและเครื่องมือที่ครบถ้วน พร้อมทั้งยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่เข้าใจ รับฟัง และพร้อมจะให้ข้อมูลสุขภาพที่เหมาะสมหลังจากการแปลผลตรวจสุขภาพที่มีความเฉพาะแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการตรวจสุขภาพในแต่ละปี และหากมีการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผู้มารับบริการและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่วยกันวางแผนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

          ทั้งนี้นอกจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์ตรวจสุขภาพแล้ว ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาต่างๆที่พร้อมให้บริการและข้อมูลสุขภาพหากเกิดความผิดปกติ พร้อมทั้งยังช่วยในการวางแผนการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดต่อไป

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี

          การตรวจสุขภาพประจำปีในแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวที่คล้ายคลึงกันเช่น การงดน้ำ งดอาหารเพื่อทำงานเจาะเลือด เป็นต้น หากมีการตรวจเฉพาะทางเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยแนะนำให้ติดต่อศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลอินทรารัตน์ก่อนเพื่อสอบถามข้อมูลและนัดวันเพื่อเข้ามาใช้บริการ

ข้อดีและข้อเสียของการตรวจสุขภาพประจำปี

          การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวางแผนในการดำเนินชีวิต เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และยังสามารถป้องกันโรคเรื้อรังที่อาจจะเกิดจากความเข้าใจหรือการได้ข้อมูลทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ถ้าไม่ได้รับบริการในรายการที่ออกแบบมาให้เหมาะสมก็อาจจะมีการสัมผัสกับรังสี หรือมีค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นได้ และอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ที่ตรงความต้องการของผู้มารับบริการอีกด้วย


แพทย์เฉพาะทาง

พญ.ชลัฐกร วีรวรรณ
Chalatkorn Viravan , M.D.


แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ GENERAL PRACTITIONER AND OCCUPATIONAL PHYSICIAN