ทีมแพทย์

นพ.ภาคภูมิ ถิรวัฒนกุล

แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์การผ่าตัดผ่านกล้อง Laparoscopic Surgery

นพ.ธีร์ธวัช ธนวิบูลย์ชัย

แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์การผ่าตัดผ่านกล้อง,ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นพ.ศิรสิทธิ์ เลาห์ทัย

แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ทั่วไป General surgery

นพ.พรหมพิรุณ วัฒนวิกกิจ

แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์การผ่าตัดผ่านกล้องลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นพ.ณัฐวุฒิพงศ์ ลีรัตนขจร

แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ.ธนากร ขวัญไสวธรรม

แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ทั่วไป

พญ.ธนาพร เหรียญศรีทองคำ

แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ทั่วไป