ทีมแพทย์

นพ.สาโรช ภัทรเธียรสกุล

แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มในเด็ก GENERAL PEDIATRICIAN AND PEDIATRIC RHEUMATOLOGIST

พญ.ภัคร์วิริณ ณ นคร ชนะชนม์

แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และระบบภูมิคุ้มกัน PEDIATRICIAN AND PEDIATRIC ALLERGIST AND IMMUNOLOGIST

พญ.กนกแก้ว วีรวรรณ

แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารแพทย์ อเมริกันบอร์ดกุมารเวชศาสตร์