ทีมแพทย์

นพ.สาโรช ภัทรเธียรสกุล

แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซึ่ม

พญ.ภัคร์วิริณ ณ นคร ชนะชนม์

แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และระบบภูมิคุ้มกัน

พญ.กนกแก้ว วีรวรรณ

แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารแพทย์ อเมริกันบอร์ดกุมารเวชศาสตร์