ทีมแพทย์

นพ.อภิรัฐ โรจน์อนนท์

แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรแพทย์ทางตจวิทยา (ผิวหนัง) INTERNAL MEDICINE DERMATOLOGIST