ทีมแพทย์

นพ.อภิรัฐ โรจน์อนนท์
Apirat Rodjanont, M.D.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์

พญ.นวพร อึ้งประภากร
Nawaporn Ungpraphakorn, M.D.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์ DERMATOLOGIST AND DERMATOSURGEON

พญ. ปพิชญา อุไรฤกษ์กุล
Papitchaya Urairerkkul, M.D.

แพทย์ผู้ชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์