นพ.อภิรัฐ โรจน์อนนท์

นพ.อภิรัฐ  โรจน์อนนท์

ตารางออกตรวจ

  • *หมายเหตุ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกผิวหนัง โทร 02-481-5555 ต่อ 2400 Please contact Skin Department for working hours Tel : 02-481-5555 Ext. 2400

นพ.อภิรัฐ โรจน์อนนท์
Apirat Rodjanont, M.D.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์

สำเร็จการศึกษา (M.D. From)
  | แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 (Chulalongkorn University)
วุฒิบัตร (Certificates)
  | วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
(Master of science in Dermatology,Srinakharinwirot University)
  | วุฒิบัตร ตจศัลยศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
(Sub-board  / Fellowship in Dermato Surgery at King Chulalongkorn Memorial  Hospital)
ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
  | แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์ โรงพยาบาลอินทรารัตน์
  (DERMATOLOGIST AT INTRARAT HOSPITAL)