นพ.อภิรัฐ โรจน์อนนท์

นพ.อภิรัฐ  โรจน์อนนท์

ตารางออกตรวจ

นพ.อภิรัฐ โรจน์อนนท์

แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรแพทย์ทางตจวิทยา (ผิวหนัง) INTERNAL MEDICINE DERMATOLOGIST

สำเร็จการศึกษา (M.D. From)
  | แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 (Chulalongkorn University)
วุฒิบัตร (Certificates)
  | วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
(Master of science in Dermatology,Srinakharinwirot University)

 

  | วุฒิบัตร ตจศัลยศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
(Sub-board  / Fellowship in Dermato Surgery at King Chulalongkorn Memorial  Hospital)

 

ประวัติการทำงาน  (Experiences)

  | อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตจวิทยา  โรงพยาบาลเพชรเวช
 (Dermatologist at  Petcharavej Hospital)
   
ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
  | แพทย์ผิวหนัง โรงพยาบาลอินทรารัตน์
  (Dermatologist at Intrarat Hospital)