ทีมแพทย์

พญ.ชลัฐกร วีรวรรณ
Chalatkorn Viravan , M.D.

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์อาชีวเวชศาสตร์