ทีมแพทย์

พญ.ชลัฐกร วีรวรรณ

แพทย์เฉพาะทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไป