ทีมแพทย์

พญ.อรษา ธีระกุล
Orasa Teerakul , M.D.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ.สิริพัฒน์ ปรีชาสนองกิจ
Siripat Preechasanongkit, M.D.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ.ดิสทัต พฤฒิธาดา
Dissatat Budhithada, M.D.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ.เสรี ธีรพงษ์
Seree Teerapong, M.D.

สูติ-นรีแพทย์ (รักษาภาวะผู้มีบุตรยาก)

นพ.ปราโมทย์ เชิดรัตนรักษ์
Pramote Cherdrattanrak, M.D.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา