นพ.ดิสทัต พฤฒิธาดา

นพ.ดิสทัต พฤฒิธาดา

ตารางออกตรวจ

  • อังคาร 17:00 - 20:00
  • เสาร์09:00 - 12:00
  • -----------------------------------
    • Tue5AM-8PM
    • Sat9AM-12PM
    *หมายเหตุ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกผู้ป่วยนอกสูติ- นรีเวชกรรม โทร 02-481-5555 ต่อ 2800

นพ.ดิสทัต พฤฒิธาดา
Dissatat Budhithada, M.D.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

สำเร็จการศึกษา (M.D. From)
  | แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Chulalongkorn University)
วุฒิบัตร (Certificates)
  | วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
(Thai Board in Obstetrics and Gynecology, Ramathibodi Hospital)
ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
  | สูติ-นรีแพทย์โรงพยาบาลอินทรารัตน์
OBSTETRICIAN AND GYNECOLOGIST AT INTRARAT HOSPITAL