:: อัตราค่าบริการ เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ::