พญ.อรษา ธีระกุล

พญ.อรษา ธีระกุล

ตารางออกตรวจ

  • ศุกร์13:00 - 17:00
  • -----------------------------------
  • Friday 1 AM – 5 PM

พญ.อรษา ธีระกุล

แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

สำเร็จการศึกษา (M.D. From)
  | แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 (Mahidol University)
วุฒิบัตร (Certificates)
  | วุฒิบัตรสูติ-นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  (Thai Board in Obstetrics and Gynecology, Siriraj Hospital, Mahidol  University)

ประวัติการทำงาน  (Experiences)

  | สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ
  (Obstetrician and Gynecologist at Police General Hospital)
 

| สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์
  (Obstetrician and Gynecologist at Thainakarin Hospital)

ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
  | สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลอินทรารัตน์
  (Obstetrician and Gynecologist at Intrarat Hospital)