พญ.อรษา ธีระกุล

พญ.อรษา ธีระกุล

ตารางออกตรวจ

  • ศุกร์09:00 - 17:00
  • -----------------------------------
  • Friday 9 AM – 5 PM
*หมายเหตุ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูติ- นรีเวชกรรม โทร 02-481-5555 ต่อ 2800

พญ.อรษา ธีระกุล
Orasa Teerakul , M.D.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

สำเร็จการศึกษา (M.D. From)
  | แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 (Mahidol University)
วุฒิบัตร (Certificates)
  | วุฒิบัตรสูติ-นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  (Thai Board in Obstetrics and Gynecology, Siriraj Hospital, Mahidol  University)
ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
  | สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลอินทรารัตน์
OBSTETRICIAN AND GYNECOLOGIST AT INTRARAT HOSPITAL