นพ.เสรี ธีรพงษ์

นพ.เสรี  ธีรพงษ์

ตารางออกตรวจ

นพ.เสรี ธีรพงษ์
Seree Teerapong, M.D.

สูติ-นรีแพทย์ (รักษาภาวะผู้มีบุตรยาก)

สำเร็จการศึกษา (M.D. From)
  | แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Chiang Mai University)
  
วุฒิบัตร (Certificates)
  | วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
(Thai Board in Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital,Mahidol University)
 

| อนุมัติบัตรทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ จากแพทยสภา
 (Diploma in Reproductive Medicine, Medical council of Thailand)     

 

| วุฒิบัตรการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช จากแพทยสภา
(Sub-board in Gynecological Endoscopy,  Medical council of Thailand)

ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
  | สูติ-นรีแพทย์ (รักษาภาวะผู้มีบุตรยาก) โรงพยาบาลอินทรารัตน์
OBSTETRICIAN AND GYNECOLOGIST (IN-VITRO FERTILIZATION: IVF) AT INTRARAT HOSPITAL