นพ.พิชัย กิตติปัญญาวรคุณ

นพ.พิชัย กิตติปัญญาวรคุณ

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 08:00 - 20:00
 • อังคาร 08:00 - 12:00
 • ศุกร์08:00 - 16:00
 • อาทิตย์08:00 - 20:00
 • -----------------------------------
 • Monday 8 AM – 8 PM
 • Tuesday 8 AM – 12 PM
 • Friday 8 AM – 4 PM
 • Saturday 8 AM – 8 PM
 • Sunday 8 AM – 8 PM

นพ.พิชัย กิตติปัญญาวรคุณ

แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ INTERNAL MEDICINE GASTROENTEROLOGIST AND HEPATOLOGIST

สำเร็จการศึกษา (M.D. From)
  | แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)
   
วุฒิบัตร (Certificates)
  | วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย
(Thai Board of Internal Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital )
  | วุฒิบัตรอายุรศาสตร์สาขาโรคระบบทางเดินอาหารและตับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
 (Sub-board / Fellowship in Gastroenterology and Hepatology
  at  Ramathibodi Hospital,  Mahidol University)

 

ประวัติการทำงาน  (Experiences)

  | อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
 (Gastroenterologist and Hepatologist at Navamin 9 Hospital)
   
ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
  | อายุรแพทย์ทั่วไปและเชี่ยวชาญทางโรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลอินทรารัตน์
 (Internal Medicine & Gastroenterologist and Hepatologist at Intrarat Hospital)