นพ.ณัฐเดช เมฆรุ่งจรัส

นพ.ณัฐเดช เมฆรุ่งจรัส

ตารางออกตรวจ

  • อาทิตย์ 08:00 - 20:00
  • -----------------------------------
  • Sunday 8 AM – 8 PM

นพ.ณัฐเดช เมฆรุ่งจรัส

แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยแพทย์กระดูก-ข้อ และออร์โธปิดิกส์

สำเร็จการศึกษา (M.D. From)
  | แพทยศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  (Faculty of Medicine, Vajira Hospital)
   
วุฒิบัตร (Certificates)
  | วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลเลิศสิน กรมการแพทย์
  (Thai Board  in Orthopedic Surgery,  Lerdsin Hospital)
   
ประวัติการทำงาน  (Experiences)
  | ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
  (Orthopedic Surgeon at Wetchakarunrasm Hospital)
   
ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
  | ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลอินทรารัตน์
 (Orthopedic Surgeon at Intrarat Hospital)