พญ.ณิชากร สี่หิรัญวงศ์

พญ.ณิชากร  สี่หิรัญวงศ์

ตารางออกตรวจ

ตารางวันและเวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกรังสีวิทยา โทร : 02-481-5555 ต่อ 1400,1402

พญ.ณิชากร สี่หิรัญวงศ์

แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวินิจฉัย DIAGNOSTIC RADIOLOGIST

สำเร็จการศึกษา (M.D. From)
  | แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University)
   
วุฒิบัตร (Certificates)
  | วุฒิบัตรรังสีวิทยาวินิจฉัย  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Thai Board of Diagnostic Radiology, Prince of Songkla University)

ประวัติการทำงาน  (Experiences)

  | รังสีแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
(Diagnostic Radiologist at Bangkok Hospital Rayong)
ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
  | รังสีแพทย์ โรงพยาบาลอินทรารัตน์
 (Diagnostic Radiologist  at Intrarat Hospital)