หน้าแรก ศูนย์รักษา


แพทย์เฉพาะทาง

นพ.ชยุตม์ ไชยเพิ่ม
CHAYUT CHAIPERM, M.D.


ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) เชี่ยวชาญทางข้อสะโพก และข้อเข่าเทียม ORTHOPEDIC SURGEON CERTIFIED IN ADULT  HIP AND KNEE RECONSTRUCTION
นพ.กชกร สถิตย์เสถียร
Kotchakorn stitstein,M.D


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโสต ศอ นาสิก และ ศัลยกรรมตกแต่ง เสริมสร้างใบหน้า
ทพญ.ณปภัช นิธิศวณิช
DR.NAPAPAS NIDHIDVANICH


แพทย์ทันตกรรมรักษารากฟัน ENDODONTIST
นพ. ณัฐเดช เมฆรุ่งจรัส
NATDHADEJ MEKRUNGCHARAS, M.D.


แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์กระดูก-ข้อ ORTHOPEDIC SURGEON SPECIALLZED IN ARTHROPLASTY AND ORTHOPEDIC TRAUMA
ทพญ.ศิริพร ไอรมณีรัตน์
DR.SIRIPORN LRAMANEERAT


แพทย์ทันตกรรมทั่วไป GENERAL PRACTITIONER
ทพญ.กนกพร ไอรมณีรัตน์
DR.KANOKPORN LRAMANEERAT


แพทย์ทันตกรรมจัดฟัน ORTHODONTICS
นพ.เสาวภัค นิตยวรรธนะ
SAOWABHAK NITAYAVARDHANA, M.D.


ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) เชี่ยวชาญทางข้อสะโพก และข้อเข่าเทียม ORTHOPEDIC SURGEON CERTIFIED IN ADULT  HIP AND KNEE RECONSTRUCTION
ทพญ.พิมพมนต์ ภิรมย์รื่น
DR.PIMPAMON PIROMRUEN


แพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์และรากเทียม PROSTHODONTICS AND LMPLANT
ทพญ.พลอยลดา วิทวัสพันธุ์
DR.PLOYLADA VITAVASPAN


แพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์ PROSTHODONTICS
ทพญ.ประภาพรรณ ใจกล้า
DR.PRAPAPHAN JAIKLA


แพทย์ทันตกรรมสวยงามและรากเทียม ESTHETIC DENTISTRY AND IMPLANT Esthetic Dentistry and Implant
ทพญ.กุลนันท์ หนูแก้ว
DR.KULLANUN NUKAEOW


แพทย์ทันตกรรมสำหรับเด็ก PEDIATRIC DENTISTRY
ทพญ.เพ็ญศิริ สมศรี
DR.PENSIRI SOMSRI


แพทย์ทันตกรรมสำหรับเด็ก PEDIATRIC DENTISTRY
ทพญ. อนัญญา อุดมสิทธิ์
DR.ANANYA UDOMSIT


แพทย์ทันตกรรมสำหรับเด็ก PEDIATRIC DENTISTRY
ทพ.ธนวัฒน์ อัศวสัมฤทธิ์
DR.THANAWAT USSAWASUMRITH


แพทย์ทันตกรรมทั่วไป GENERAL DENTIST
ทพญ.อัญจิดา ชวนะโรจนฤทธิ์
DR.AUNJIDA CHAWANAROJNARIT


แพทย์ศัลยกรรมในช่องปาก ORAL SURGERY AND IMPLANT
ทพ.โชคชัย สันติวราพันธ์
DR.CHOKCHAI SUNTIVARAPAN


แพทย์ทันตกรรมสำหรับเด็ก PEDODONTIST
นพ.ชานนทร์ ปัญญางาม
CHANON PANYANGAM, M.D.


ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์(กระดูก-ข้อ)และเชี่ยวชาญศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง ORTHOPEDIC SURGEON & ORTHOPEDIC SPINE SURGEON
นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
WEERASAK CHARASCHAISRI, M.D.


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนิติเวชศาสตร์ FORENSIC MEDICINE PHYSICIAN
นพ.เสรี ธีรพงษ์
Seree Teerapong, M.D.


สูติ-นรีแพทย์ (รักษาภาวะผู้มีบุตรยาก) OBSTETRICIAN AND GYNECOLOGIST (IN–VITRO FERTILIZATION: IVF)
นพ.ศรัณยู สุทธิพงศ์เกียรติ์
Sarunyoo Suttipongkeat, M.D.


อายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ / หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด CARDIOLOGIST & CARDIAC INTERVENTIONIST
นพ.ธนาคม สุขเจริญ
Thanakom Sukcharoen, M.D.


แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและแพทย์ด้านสุขภาพเพศชาย Anti-Aging and Regenerative Medicine & Men Health Specialist