พญ.จิตราภา แสนโภชน์

พญ.จิตราภา แสนโภชน์

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 08:00 - 16:00
 • อังคาร 08:00 - 20:00
 • พุธ 08:00 - 16:00
 • พฤหัสบดี08:00 - 12:00
 • อาทิตย์08:00 - 16:00
 • -----------------------------------
 • Monday 8 AM – 4 PM
 • Tuesday 8 AM – 8 PM
 • Wednesday 8 AM – 4 PM
 • Thursday 8 AM – 12 PM
 • Sunday 8 AM – 4 PM

พญ.จิตราภา แสนโภชน์

แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ทั่วไประบบทางเดินอาหารและตับ INTERNAL MEDICINE / GASTROENTEROLOGIST AND HEPATOLOGIST

สำเร็จการศึกษา (M.D. From)
  | แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)
   
วุฒิบัตร (Certificates)
  | วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  (Thai Board of Internal Medicine, Ramathibodi Hospital,  Mahidol University)
  | วุฒิบัตรอายุรศาสตร์สาขาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  (Sub-board / Fellowship in Gastroenterology and Hepatology at Thammasat University Hospital)

 

ประวัติการทำงาน  (Experiences)

  | อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
 (Gastroenterologist and Hepatologist at  Synphaet Hospital Srinakarin )
 

| อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ  
 (Gastroenterologist and Hepatologist at  Vibharam Hospital )

ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
  | อายุรแพทย์ทั่วไปและเชี่ยวชาญทางโรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลอินทรารัตน์
 (Internal Medicine & Gastroenterologist and Hepatologist at Intrarat Hospital)