พญ.ปรางวรินทร์ ศาสนเกียรติกุล

  • หน้าแรก
  • พญ.ปรางวรินทร์ ศาสนเกียรติกุล
พญ.ปรางวรินทร์ ศาสนเกียรติกุล

ตารางออกตรวจ

* หมายเหตุ ตารางวันและเวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลง --------------------- สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกรังสีวิทยา โทร : 0-2481-5555 ต่อ 1400,1402

พญ.ปรางวรินทร์ ศาสนเกียรติกุล

แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวิทยาภาพวินิจฉัยชั้นสูง DIAGNOSTIC RADIOLOGIST AND ADVANCED DIAGNOSTIC BODY IMAGING

สำเร็จการศึกษา (M.D. From)
  | แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 (Chulalongkorn  University)

   
วุฒิบัตร (Certificates)
  | วุฒิบัตรรังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย
  (Thai Board of Diagnostic Radiology, King Chulalongkorn Memorial Hospital)
  | วุฒิบัตรอนุสาขาวินิจฉัยภาพชั้นสูง  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย    
  (Sub-board  / Fellowship in Advanced Diagnostic Body Imaging, King Chulalongkorn Memorial Hospital)
                                                                                                                                                                                                                                                                     
ประวัติการทำงาน  (Experiences)
  | รังสีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยภาพชั้นสูง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
  (Diagnostic Radiologist at Thammasat University Hospital)
   
ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
  | รังสีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยภาพชั้นสูง โรงพยาบาลอินทรารัตน์
 (Diagnostic Radiologist  and Advanced Diagnostic Body Imaging  at Intrarat Hospital)