ข่าวสาร

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

โรงพยาบาลอินทรารัตน์ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา (ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์และหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย) และคณะ ได้เข้ามาแนะนำและให้ความรู้ "โครงการสบายสมอง" เกี่ยวกับการชะลอการเกิดอัลไซเมอร์ (สมองเสื่อม) ในวันนี้ค่ะ