แพ็กเกจ โรงพยาบาลอินทรารัตน์Healthy Happy Strong

Views 465 | Updated 05/08/2565 12:11:40

  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมสู้เชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ (หากมีการติดเชื้อเกิดขึ้น)
 
=>
แนะนำให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง ก่อนมาฉีดวัคซีน
=>
ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบทุกครั้ง หากมีโรคประจำตัว มีประวัติแพ้ยา หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกันมาก่อน
=>
กรณีอยู่ระหว่างเป็นไข้หรือเป็นโรคเฉียบพลัน ควรเลื่อนฉีดวัคซีนไปก่อนจนกว่าอาการไข้และอาการทั่วไปจะดีขึ้น

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
- อายุ 6 เดือน - <9 ปี : หากไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ปีแรก ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน อย่างน้อย 1 เดือน  ปีต่อๆไป ฉีดปีละ 1 เข็ม ติดต่อแผนกเด็ก (08.00-20.00 น.)
- อายุ 9 ปี - <15 ปี : ฉีดปีละ 1 เข็ม ติดต่อแผนกเด็ก (08.00-20.00 น.)
- อายุ 15 ปี ขึ้นไป - ผู้ใหญ่: ฉีดปีละ 1 เข็ม ติดต่อแผนกตรวจสุขภาพ (07.00 - 15.00 น.) **นอกเวลา (15-20น): ติดต่อแผนกอายุรกรรม

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (Dengvaxia)
**สำหรับคนที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อลดโอกาสที่จะมีอาการรุนแรง (Dengue Shock syndrome) ในการติดเชื้อครั้งที่ 2 หรือครั้งต่อๆไป

ฉีด 3 เข็มห่างกัน 6เดือน (อายุ 0,6,12 เดือน) 
**ข้อห้าม ห้ามท้อง 1 เดือนก่อนฉีด ไปจนถึง 1 เดือนหลังฉีดเข็มสุดท้าย**

-อายุ 9ปี - <15ปี : ติดต่อแผนกเด็ก (08.00-20.00น.)
-อายุ >15ปี - 45ปี : ติดต่อแผนกอายุรกรรม (08.00-20.00 น.)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV : 
- อายุ 9ปี - <15ปี : ฉีด 2 เข็ม (0,6ด): ติดต่อแผนกเด็ก (08.00-20.00น.)
- อายุ >15ปี - ผู้ใหญ่ : ฉีด 3 เข็ม (0,2,6 เดือน): ติดต่อแผนกสูตินรีเวช (08.00 - 17.00น.)

วัคซีนเด็ก 2 เดือน -1ปี : (GSK/Sanofi) : ติดต่อแผนกเด็ก (08.00-20.00น.)