ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม Total Knee Arthroplasty (TKA)

02/02/2567 08:43:51 | Views: 1,396

‘การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม’ หรือ ‘Knee replacement surgery’ เป็นการผ่าตัดรักษาที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับ คนไข้โรคข้อเข่าเสื่อมระดับปานกลางถึงรุนแรง ”

 โดยจะช่วยแก้ไขอาการปวดเข่าจากความเสื่อม แก้ไขมุมขาที่ผิดรูป ช่วยเพิ่มคุณภาพการใช้งานเข่า และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไข้ได้เป็นอย่างดี เงื่อนไขการเข้าร่วมแพ็กเกจ

 • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ผ่าตัด และค่ายากลับบ้านเรียบร้อย
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าห้องพักผู้ป่วยใน (Standard Single Room) โดยรวมค่าอาหารที่ระบุในแพ็กเกจ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อเข่าเทียมรุ่นที่กำหนด และเวชภัณฑ์ที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าตรวจวินิจฉัยก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด
 • แพ็คเกจผ่าตัดต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางเห็นสมควรก่อนเท่านั้น
 • กรณีพบความผิดปกติ ประสงค์พบแพทย์วินิจจัยเพิ่มเติม โรงยาบาลคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามจริง

  -------------------------------------------------

  เงื่อนไขการเข้ารับบริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการ ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจประเมินก่อนผ่าตัด และค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตามหลังผ่าตัด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา หรือค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยแพทย์ทางอายุรกรรม หรือแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดในแพ็กเกจ
  • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องทำการผ่าตัดฉุกเฉิน หรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติมหรือต้องใช้เวลาในการผ่าตัดเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจ
  • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าห้องและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่อยู่โรงพยาบาลมากกว่าจำนวนวัน ของแพ็กเกจที่รพ.กำหนด และไม่รวมค่าพักฟื้นในหอผู้ป่วยหนัก(หากมี)
  • แพ็กเกจจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าอาหารที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ อาหารญาติ เครื่องดื่ม โทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามราคาปกติ
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ(ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดและการทำหัตถการทางกายภาพบำบัดนอกเหนือจากที่กำหนด ค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย ค่ายานอกเหนือแพ็กเกจ และเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน)
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อนและหลังการผ่าตัด เช่น ค่าตรวจเลือด, X-Ray, EKG, ค่าอุปกรณ์ฯลฯ ที่ทีมแพทย์ผู้ทำการรักษาเห็นสมควรตามแผนการรักษา
  • ขอสงวนสิทธิ์ราคาดังกล่าวสำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในแพ็กเกจ ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการปฎิเสธไม่ต้องการตรวจรักษาเพิ่มเติมหรือปฎิเสธการทำหัตถการที่ระบุในแพ็กเกจ
  • เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ แนะนำให้นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารักบริการ

  คุณสมบัติของผู้ที่สามารถใช้บริการแพ็กเกจ

  • ผู้ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และแพทย์ผู้ทำการรักษาเห็นสมควร ให้ใช้แพ็กเกจได้

  คุณสมบัติของผู้ที่ ไม่สามารถใช้บริการแพ็กเกจ

  • ผู้ที่มีภาวะการทำหน้าที่ของอวัยวะล้มเหลว
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้(ตามดุลยพินิจของแพทย์)
  • ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงต่อการทำผ่าตัด
  • ผู้ที่มีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ภายใน 6 เดือน
  • ผู้ที่มีภาวะการติดเชื้อ HIV
  • ในกรณีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

  รายละเอียดของแพ็กเกจที่ครอบคลุม มีดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมแพทย์ ประกอบด้วย ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์ผู้ช่วยทำการผ่าตัด 1 ท่าน (กรณีจำเป็น) วิสัญญีแพทย์ และนักเวชศาสตร์ฟื้นฟู (นักกายภาพบำบัด)
  • ค่าห้องผ่าตัด (ค่าห้องผ่าตัด รวมค่าบริการพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์และทีมผ่าตัด ภายในระยะเวลาสำหรับแพ็กเกจ Total Knee Arthroplasty (TKA) ที่กำหนด)
  • ค่าห้องพักผู้ป่วยใน ( Standard Single Room ) 5 วัน 4 คืน โดยรวมค่าอาหารที่ระบุในแพ็กเกจ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
  • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อเข่าเทียมรุ่นที่กำหนด และเวชภัณฑ์ที่ระบุอยู่ในแพ็กเกจ
  • ค่ายา ที่ระบุอยู่ในแพ็กเกจ
  • ค่ากายภาพบำบัด ตามที่กำหนดในแพ็กเกจ


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  โทร. 02 481 5555 ต่อ 1200 (แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ)
  เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.